NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina thirst subtitles.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti Evan Olmiti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice Sandbox Windows 7.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III 토도우 고화질 다운로드. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prema ovom pozivu jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje projekta prema Programu 방화벽 아이콘 다운로드.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 500.000,00 kuna s PDV-om, a neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. U slučaju povećanja sredstava namijenjenih za provedbu ovog Programa sredstva će biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u prvu i drugu skupinu.

Prema Programu nisu prihvatljive aktivnosti na projektima za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova (OPKK i Ruralni razvoj). Prihvatljive su građevine iz područja unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i to:

1) socijalna/društvena infrastruktura: • predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole) • školske građevine (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta) • domovi za starije i nemoćne osobe • građevine primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite

2) javna infrastruktura: • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene) • dječja igrališta i igraonice • parkovi i trgovi u naseljima • druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportski građevine, mrtvačnice)

3) komunalna infrastruktura: • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji • sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu • nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove) • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja • plinske mreže i niskonaponske mreže

4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije: • sanacija klizišta i sprječavanje erozije • javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom) • povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja; uređenje kotlovnica) • punionice električnih vozila

5) gospodarska infrastruktura: • pristupne cesta do postojećih poslovnih zona • komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti • građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.) • infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.).

Podnositelj zahtjeva u prijavi za dodjelu sufinanciranja mora isključivo koristiti obrasce priložene u Smjernicama (Dodatak A – Kontrolni obrazac, Dodatak B – Prijavni obrazac, Dodatak C – Proračun projekta) te ih u cijelosti popuniti. Zahtjev mora biti popunjen na hrvatskom jeziku. Zahtjev treba popuniti precizno i što jasnije kako bi mogao biti pravilno vrednovan. Podnositelj zahtjeva treba navesti dovoljno podataka kako bi zahtjev bio jasan, posebno dio kojim se opisuje kako će se ostvariti cilj projekta, korist koja će iz njega proizaći i na koji je način to relevantno za ostvarenje ciljeva i prioritete Programa.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku:

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“- NE OTVARATI,

na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA

Miramarska cesta 22 10000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. svibnja 2020. godine.

Više o Pozivu te pripadajuće obrasce možete pronaći ovdje.

OBJAVLJENO 8. svibnja, 2020 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165