NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE aws 인증서.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske v Download the app video. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture hd tune pro.

Ukupno je na razini države osigurano 80.000.000,00 kn  (za unapređenje društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna, a za razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna), dok je za područje naše županije osiguran iznos od 4.700.000,00 kn fbx 파일 다운로드.

Prema Javnom pozivu za iskaz interesa, podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev samsung printer driver.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata sd card app. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Omjer sufinanciranja

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti 갤럭시 s7 펌웨어 다운로드. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta, izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta, odnosno najniži udio Korisnika iznosi:

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1 scp containment breach 다운로드. siječnja 2020. godine do predaje Završnog izvješće o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2021. godine uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2020 Unedited video download. godini. Instruktivni rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva je do 31. listopada 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina Free Prezi.

Prihvatljive su građevine iz područja:

1) socijalna/društvena infrastruktura:

• predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole)

• školske građevine (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta)

• domovi za starije i nemoćne osobe

• građevine primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite

2) javna infrastruktura:

• građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene)

• dječja igrališta i igraonice

• parkovi i trgovi u naseljima

• druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportske građevine, mrtvačnice)

3) komunalna infrastruktura:

• sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji

• sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu

• nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove)

• parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza

• nogostupi i biciklističke staze u/između naselja

• plinske mreže i niskonaponske mreže

4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije:

• sanacija klizišta i sprječavanje erozije

• javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom)

• povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja; uređenje kotlovnica)

• punionice električnih vozila

5) gospodarska infrastruktura:

• pristupne cesta do postojećih poslovnih zona

• komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone

• prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti

• građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.)

• infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.)

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020.

Detaljnije o Pozivu te sve obrasce možete pronaći ovdje.

OBJAVLJENO 17. veljače, 2020 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165