IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VIDRA – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:
1. ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili
2. ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama).
Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Natalija Jakšić.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
• ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Razvojna agencija VIDRA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN br. 12/2014, 15/2014).

VIDRA_Zahtjev za pristup informacijama

VIDRA_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

VIDRA_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Razvojne agencije VIDRA

Izjava o pristupačnosti (.docx)

Izjava o pristupačnosti (.pdf)

 

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 

Godisnje_izvjesce_ZPPI_2018

Godisnje_izvjesce_ZPPI_2019

Godisnje_izvjesce_ZPPI_2020

Godišnje_izvješće_ZPPI_2021

Upravno vijeće

O Upravnom vijeću

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poziv na 1 Download the 60-frame video. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak s 1. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak s 2. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak s 3. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak s 4. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak s 5 Newsroom download. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 9. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 10 고방부자상 다운로드. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 11. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 12. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 13. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 15 adobe media encoder 무료 다운로드. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 16. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 17. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 18. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključak sa 19. sjednice Upravnog vijeća

Planovi rada

VIDRA_Plan rada za 2018 optima 폰트 다운로드. godinu

VIDRA_Plan rada za 2019. godinu

VIDRA_Plan rada za 2020. godinu

VIDRA_Plan rada za 2021. godinu

VIDRA_Plan rada za 2022. godinu

Financijski planovi

VIDRA_Financijski plan za 2018. godinu

VIDRA_1. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

VIDRA_2. izmjene i dopune financijskog plana za 2018 xlsx 다운로드. godinu

VIDRA_Financijski plan za 2019. godinu

VIDRA_1. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

VIDRA_2. izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

VIDRA_Financijski plan za 2020. godinu

VIDRA_1. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

VIDRA_2. izmjene i dopune financijskog plana za 2020 Arduino ide. godinu

VIDRA_Financijski plan za 2021. godinu

VIDRA_1. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

VIDRA_Financijski plan za 2022. godinu

Izvješća o radu 

VIDRA_Izvješće o radu 2018. godina

VIDRA_Izvješće o radu 2019. godina

VIDRA_Izvješće o radu 2020. godina

Financijski izvještaji

VIDRA_Financijski izvještaji za 2018 KakaoTalk mp3. godinu

VIDRA_Financijske bilješke za 2018. godinu

VIDRA_Financijski izvještaji za 2019. godinu

VIDRA_Financijske bilješke za 2019. godinu

VIDRA_Financijski izvještaji za 2020. godinu

VIDRA_Financijske bilješke za 2020. godinu

VIDRA_Obvezne bilješke uz bilancu za 2020 Click Angel Download. godinu

Izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2020. godinu

VIDRA_FInancijski_izvještaji_za_2021_godinu

VIDRA_Financijske_bilješke_za_2021_godinu

VIDRA_Obvezne_ bilješke_ uz_ bilancu_za_2021_godinu

Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva u 2018. godini

Donacije i sponzorstva u 2019. godini

Donacije i sponzorstva u 2020. godini

Donacije i sponzorstva u 2021. godini

 


PODIJELI