IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VIDRA – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:
1. ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili
2. ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama).
Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Natalija Jakšić.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
• ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Razvojna agencija VIDRA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN br. 12/2014, 15/2014).

Zahtjev-za-pristup-informacijama_VIDRA

Godisnje_izvjesce_ZPPI_2018

Financijski_izvještaji_31122018_VIDRA

Bilješke_VIDRA_31122018


PODIJELI