Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

/ 24.4.2024. /

„Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 18. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije od 9. travnja 2018. godine i Izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine, te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanja ravnatelja/ice, Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

 

1 izvršitelj – Ravnatelj/ica Agencije

 

Potrebna stručna sprema: preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja;

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računalu;
 • hrvatsko državljanstvo.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • Životopis (vlastoručno potpisan);
 • Dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (npr. preslik potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na poslovima tražene struke i stupnja stručne spreme i njegovo trajanje);
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice) sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15 i 102/19, 138/21);
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili ovjereni preslik diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
 • Dokaz o radnom iskustvu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseci);
 • Dokaz o znanju stranog jezika (uvjerenje/certifikat/potvrda/svjedodžba/diploma ili vlastoručno potpisana izjava podnositelja prijave);
 • Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda/svjedodžba/diploma ili vlastoručno potpisana izjava podnositelja prijave);
 • Prijedlog četverogodišnjeg okvirnog programa rada VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj/ica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine, a ista osoba po isteku mandata može biti ponovno izabrana za ravnatelja/icu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili intervjuom.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima i/ili intervjuom.

Na web stranici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije https://ravidra.hr/ objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravno prednosti pri zapošljavanju dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do i), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 1524/14, 39/18, 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Nepravodobne, nepotpune te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i/ili intervju, smatra se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

O rezultatima provedenog natječaja i izboru kandidata obavijestit će se osobe koje su sudjelovale u tom postupku u zakonskom roku.

Upravno vijeće VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku osam (8) dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama na adresu: VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, A. Šenoe 1, 33000 Virovitica, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“

Natječaj se objavljuje na web stranici VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Narodnim novinama i Virovitičkom listu.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu VIDRA-Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka.

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom listu „Glas Slavonije“ (broj: 32571, godina: 104 u srijedu 24. travnja 2024. godine) i „Narodne novine“ (br. 48/2024, u srijedu 24. travnja 2024. godine).“ 

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje

 

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno