Plan razvoja

Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja koji predstavlja okvir za poticanje razvoja Virovitičko-podravske županije. Plan razvoja Virovitičko-podravske županije utvrđuje strateški okvir razvoja županije temeljem prethodno izrađene analize stanja ključnih područja razvoja te prepoznatih potencijala i potreba u svakom od tih područja. Plan razvoja hijerarhijski je strukturiran te sadrži ključne strateške odrednice poput vizije, razvojnih prioriteta, posebnih ciljeva, mjera i projekata od strateškog značaja. Plan razvoja predstavlja okvir za usklađivanje razvojnih stremljenja u županiji, njime se osigurava funkcionalna poveznica s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, ali i drugim europskim, nacionalnim i lokalnim razvojnim planovima. Tako se osigurava usklađenost napora i aktivnosti brojnih aktera koji djeluju na prostoru županije, a čija je misija doprinositi njenom što uspješnijem razvitku

VIZIJA

Vizija razvoja okvir je za definiranje posebnih ciljeva i ključnih područja intervencija u nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave u VPŽ u srednjoročnom razdoblju do 2027. godine. Vizija razvoja VPŽ usklađena je s vizijom iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a usmjerena je prema ključnim razvojnim prioritetima i inspirira na ostvarenje.

Virovitičko-podravska županija – regija prepoznata po zelenom razvoju, očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, održivom i konkurentnom gospodarstvu te inovativnom upravljanju, na dobrobit sadašnje i budućih generacija.

Vizija županije usklađena je s nacionalnim vrijednostima zelenog, inovativnog i klimatski održivog gospodarstva i društva, usmjerena je prema ključnim područjima intervencije na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, prikazuje iščekivana postignuća te inspirira njihovu realizaciju.

PRIORITETI I POSEBNI CILJEVI:

Prioritet 1. Osnaživanje gospodarstva Županije

Posebni cilj 1. Ulaganje u konkurentno, zeleno i digitalno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Razvoj konkurentne i održive poljoprivrede, ribarstva i turizma

Posebni cilj 3. Unapređenje obrazovanja u funkciji gospodarskog razvoja i povećanje zapošljivosti

Prioritet 2. Unapređenje kvalitete življenja

Posebni cilj 4. Osnaživanje sustava zdravstvene i socijalne zaštite

Posebni cilj 5. Jačanje ulaganja u kulturu i kulturnu baštinu, sport i civilno društvo

Posebni cilj 6. Demografski oporavak Županije

Prioritet 3. Zelena tranzicija i kvalitetno upravljanje prostorom i okolišem

Posebni cilj 7. Unapređenje prostornog planiranja, upravljanja prostorom i zaštita okoliša

Posebni cilj 8. Unapređenje infrastrukturnih sustava

Prioritet 4. Unapređenje kvalitete upravljanja razvojem

Posebni cilj 9. Osnaživanje institucionalnog kapaciteta Županije

Posebni cilj 10. Unapređenje otpornosti Županije na krizne situacije

Izrada Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje za razdoblje od 2021. do 2027. godine vodi se metodologijom participativnog pristupa partnerstva kroz Partnersko vijeće za područje Virovitičko-podravske županije kojeg čine predstavnici javnog sektora (županije, gradova i općina, znanstvene i obrazovne institucije), privatnog sektora (poduzetnici, poljoprivrednici i njihova strukovna udruženja) i civilnog sektora (nevladine organizacije) te kroz formirane sektorske radne skupine. Plan razvoja Virovitičko-podravske županije donosi Županijska skupština u skladu s načelima partnerstva i prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije. 24. listopada 2022. godine Županijska skupština Virovitičko-podravske županije usvojila je Plan razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.