Plan razvoja

Virovitičko-podravska županija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 123/17), pokrenula proces izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2027 . godine.

Plan razvoja je temeljni planski dokument za planiranje gospodarskog i društvenog razvoja županije. On je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja poput nacionalne razvojne strategije .

Strateško planiranje omogućava županiji napraviti promjenu i od osnovnog pružatelja usluga postati katalizator promjena, povećava mogućnosti za privlačenja financijskih sredstava sredstava te donosi nove resurse i potiče korištenje postojećih na efikasniji, koherentniji i transparentniji način . Nadalje, poboljšava usmjerenost institucije(a) te daje putokaz za praćenje postignuća i procjenu rezultata i omogućuje aktivniji utjecaj na budućnost i bolje “snalaženje” / “pozicioniranje” u okruženju u kojem dominira natjecanje i konkurentnost .

Plan razvoja obvezno će sadržavati poglavlja sa sadržajem kako slijedi:

  1. srednjoročna vizija razvoja, usklađena s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja
  2. opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
  3. opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju
  4. posebni ciljevi
  5. popis ključnih pokazatelja ishoda (iz biblioteke pokazatelja) i ciljanih vrijednosti pokazatelja
  6. terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi
  7. indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja
  8. usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i
  9. okvir za praćenje i vrednovanje .

Izrada Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2027. godine vodi se metodologijom participativnog pristupa partnerstva kroz Partnersko vijeće za područje Virovitičko-podravske županije kojeg čine predstavnici javnog sektora (županije, gradova i općina, znanstvene i obrazovne institucije), privatnog sektora (poduzetnici, poljoprivrednici i njihova strukovna udruženja) i civilnog sektora (nevladine organizacije) te kroz formirane sektorske radne skupine.

Plan razvoja Virovitičko-podravske županije donosi Županijska skupština u skladu s načelima partnerstva i prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije.

Aktivnost izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije financira se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.