Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015, 69/2022) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VIDRA – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:

  • ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili
  • ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu

Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Swen Jušta. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica,
  • elektroničkom poštom na adresu: swen.justa@ravidra.hr s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
  • donijeti osobno u Razvojnu agenciju VIDRA radnim danom od 7:00 do 15:00 sati .

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
  • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Razvojna agencija VIDRA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN br. 12/2014, 15/2014).

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Razvojne agencije VIDRA