ESIF Krediti za energetsku učinkovitost

/ 29.12.2017. /

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ je novi financijski instrument kojim pratimo ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada, za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Prioritetnu os 4 ”Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Specifični cilj 4c1 ”Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora . Novi financijski instrument provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u nastavku HBOR. HBOR provodi ovaj program izravnim kreditiranje korisnika kredita . Korisnik bespovratnih sredstava dostavlja HBOR-u Zahtjev za kredit uz ostalu dokumentaciju, te nakon obrade zahtjeva za kredit i pozitivne ocjene, HBOR donosi uvjetnu Odluku o odobrenju „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“ . Korisnik bespovratnih sredstava dostavlja HBOR-u Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s pripadajućim privicima te HBOR s njime zaključuje Ugovor o „ESIF Kreditu za energetsku učinkovitost“ .

Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za hlađenje/grijanje na godišnjoj razini od najmanje 50%, te su time prihvatljivi korisnici kredita subjekti koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF Kredit za energetsku učinkovitost” dobili Odluku o financiranju koju je izdalo MGIPU i koji su na području Republike Hrvatske, a mogu biti:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom .

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ su namijenjeni financiranju troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju dio projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima i „ESIF Kreditom za energetsku učinkovitost“ – prihvatljivi izdaci i izdatke koji su dio projekta sukladno projektantskom troškovniku koji je odobrio FZOEU, ali nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava nego samo putem „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“ .

Uvjeti kreditiranja su isključivo kreditiranje troškova energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, potvrđeni od strane FZOEU, krediti najmanjeg iznosa 100 tisuća kuna do najviše 60 milijuna kuna . Kamatna stopa određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojemu se ulaganje provodi, JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)  ili brdsko-planinska područja  ili otoci iznosi 0,1% godišnje, V . ili VI. skupinu 0,25% godišnje, i VII. ili VIII. skupinu 0,5% godišnje.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR može prihvatiti:

 • JLP(R)S – mjenice i zadužnice;
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, jamstva vlasnika, zalog na nekretninama i pokretninama;
 • ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama .

Zahtjev za „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“ mogu se podnositi od 31.1.2018. godine, a sredstva je moguće isplaćivati do 30.6.2023 . godine.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno