FZOEU objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama

/ 26.6.2023. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama (JP EU-1/2023). Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane). U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti zdravstvene ustanove (klinički bolnički centri, Kliničke bolnice, Klinike, Opće bolnice, Specijalne bolnice, Lječilišta) koje su proračunski korisnici ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

Sredstva fonda
Ukupno raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 560.000,00 €
Sredstva pomoći po ovom pozivu dodjeljuju se zdravstvenim ustanovama koje mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 70.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

DOSTAVA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Detaljne informacije o Pozivu kao i obveznu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno