Izašao Program podrške regionalnom razvoju za JLS razvrstane u V. skupinu

/ 2.1.2024. /

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala područja koja nemaju status potpomognutih područja, no u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima te je njihov razvoj potrebno dodatno poticati u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

 

Pravila financiranja

➢ Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om

➢ Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti prema ovom Pozivu je 50.000,00 eura (pedesettisućaeurainulacenti) s PDV-om.

➢ Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.

➢ Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive su građevine iz područja:

1) Društvena i javna infrastruktura:

• predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole),

• školske građevine (osnovne škole, srednje škole, visoke škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i školska igrališta, školske kuhinje),

• građevine zdravstvene zaštite,

• građevine namijenjene skrbi za starije i nemoćne osobe,

• građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene),

• javne sportske građevine (osim neprihvatljivih)

• dječja igrališta i igraonice

• građevine javne uprave

2) komunalna infrastruktura:

• sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji,

• sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu,

• sanacija klizišta i sprječavanje erozije,

• nerazvrstane ceste (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove i sl.),

• nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,

• plinske mreže, niskonaponske, komunikacijske mreže,

• javna rasvjeta,

• parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza,

• parkovi i trgovi u naseljima,

• punionice električnih vozila,

• mrtvačnice, platoi i ograde oko groblja.

3) gospodarska infrastruktura:

• komunalna infrastruktura do i unutar postojećih poslovnih zona (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže, prometnice),

• Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata (prostori za potrebe poduzetničkih/poslovnih inkubatora, prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti),

• građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.),

• infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi i mala priobalna infrastruktura i sl.)

Prihvatljivi troškovi su:

➢ Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),

➢ Trošak izvođenja radova,

➢ Trošak usluga nadzora gradnje,

➢ Trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),

➢ Trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno