Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice

/ 2.1.2024. /

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinice lokalne samouprave prihvatljivog podnositelja zahtjeva.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Pravila financiranja

 • Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om
 • Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti prema ovom Pozivu je 50.000,00 eura (pedesettisućaeura) s PDV-om.
 • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura (slovima: dvadesetsttisućaeura) s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:

 • 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2024. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2024. godini.

 

Prihvatljive su građevine iz područja:

1) Društvene i javne infrastrukture:

• predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole),

• školske građevine (osnovne škole, srednje škole, visoke škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i školska igrališta, školske kuhinje),

• građevine zdravstvene zaštite,

• građevine namijenjene skrbi za starije i nemoćne osobe,

• građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene),

• javne sportske građevine (osim neprihvatljivih)

• dječja igrališta i igraonice

• građevine javne uprave

2) Komunalne infrastrukture:

• sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji,

• sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu,

• sanacija klizišta i sprječavanje erozije,

• nerazvrstane ceste (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove i sl.),

• nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,

• plinske mreže, niskonaponske, komunikacijske mreže,

• javna rasvjeta,

• parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza,

• parkovi i trgovi u naseljima,

• punionice električnih vozila,

• mrtvačnice, platoi i ograde oko groblja.

3) Gospodarske infrastrukture:

• komunalna infrastruktura do i unutar postojećih poslovnih zona (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže, prometnice),

• Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata (prostori za potrebe poduzetničkih/poslovnih inkubatora, prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti),

• građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.),

• infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi i sl.).

Prihvatljivi troškovi su:

➢ trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),

➢ trošak izvođenja radova,

➢ trošak usluga nadzora gradnje,

➢ trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),

➢ trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno