Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II

/ 20.5.2014. /

Otvoren od: 20. svibnja, 2014 do 15. rujna, 2014
Program: Europski socijalni fond
Minimalna potpora od 700.000,00 kuna do maksimalno 2.500.000,00 kuna
Područje: Strukovno obrazovanje
Korisnici: Obrazovne javne ustanove

Strukovno obrazovanje predstavlja vrlo važnu sastavnicu sustava odgoja i obrazovanja u koju je uključena većina učenika na srednjoškolskoj razini . Postojeće strukovno obrazovanje u Hrvatskoj karakterizira velik broj različitih programa te njihova uska specijaliziranost, no ono ne osigurava u dovoljnoj mjeri stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada jer se obrazovni programi ne osuvremenjuju odgovarajućom dinamikom .

Cilj natječaja:  Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava podržat će se uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika, te iskazati ili povezati nove sadržaje s ishodima učenja, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  Zakonom o strukovnom obrazovanju, Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru .

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima su:

1 . aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta

2. aktivnosti vezane uz:  razvoj i primjenu školskih kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje, razvojnih planova/zajedničkih akcijskih planova sa socijalnim partnerima na sektorskoj/regionalnoj/lokalnoj razini vezanih uz uvođenje novih sadržaja u odgojno – obrazovni proces kroz izvannastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti , druge obrazovne aktivnosti, programe i projekte; razvoj i primjena projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume ustanova za strukovno obrazovanje te iskaz ili povezanost novih sadržaja s ishodima učenja (npr . ljetne radionice/kampovi za učenike ustanova za strukovno obrazovanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, netradicionalni oblici metoda učenja i podučavanja usmjereni na učenika kroz razvoj različitih relevantnih projekata na lokalnoj/regionalnoj razini, stažiranja/radne prakse u odgovarajućim poduzećima te drugi mehanizmi za osiguranje bolje mobilnosti i zapošljivosti učenika ustanova za strukovno obrazovanje; razvoj novih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje te ishoda učenja čime će se doprinijeti ispunjenju potreba za kompetencijama vezanih uz novu tehnologiju i/ili suočavanje sektora s gospodarskim promjenama na regionalnoj razini (uključujući restrukturiranje industrije), provođenje određenih regionalnih mjera, specifične potrebe sektora malih i srednjih poduzeća na regionalnoj/lokalnoj razini itd.; provođenje specifičnih studija/istraživanja i uvođenje specifičnih elemenata u odgojno – obrazovni proces u ustanovama strukovnog obrazovanja u svrhu:

a)      primjene novih, suvremenih, znanstvenih, tehnoloških i inovacijskih postignuća i primjera dobre prakse;

b)      unapređenja jednakosti spolova/osiguravanja jednakih mogućnosti za učenike oba spola u određenim sektorima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr . U sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija dominiraju učenici muškog spola); provođenje aktivnosti analize potreba nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje za stručnim usavršavanjem, a s ciljem unapređenja kapaciteta nastavnika ustanova za strukovno obrazovanje za razvoj i provedbu novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje; pripremu i provedbu stručnog  usavršavanja nastavnika; razvoj inovativnih načina usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta …

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno