Objavljen Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

/ 9.3.2023. /

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Ovim putem Središnji državni ured poziva općine Republike Hrvatske koje su razvrstane od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti i općine od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17), a sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja da se prijave za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:

a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);

b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;

c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.

 

2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

 

Dodatne napomene vezane za točku 2. prihvatljivih prijavitelja:

• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu mora biti usvojen i donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i objavljen u službenom glasilu.

• Rashodi koji se odnose na troškove za ulaganja i izdvajanja u demografske mjere, a koje prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ne spadaju u predškolski odgoj i obrazovanje i funkcijskoj klasifikaciji 0911, sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu, nisu zasebno prihvatljivi rashodi za ukupno iskazani postotak izdvajanja.

• Općine razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti imaju uvjet da su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnosti u 2021. godini najmanje 30,01 % iskazano prema rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 i u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u 2021. god., umanjene za prihode u skupini 63 i podskupini 653, iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine za 2021. godini. U Obrascu - A - Obrazac za prijavu jasno će biti naznačen način popunjavanja navedenih podataka.

 

Neprihvatljivi prijavitelji/jedinice lokalne samouprave:

1. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu manje od 30,01% lokalnog proračuna u predškolsku djelatnost

2. Općine koje provode samo program predškole, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja*

3. Općine koje će pokrenuti predškolsku djelatnost u 2023. godini nakon dana objave Javnog poziva

4. Gradovi

 

Postupak i rok podnošenja prijave: Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave

 

Financijska potpora

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna).

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna).

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

 

Mjerila za dodjelu financijske potpore

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 66,00 €/mjesečno (497,28 kuna).

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kuna) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c. (NN broj 63/08 i 90/10). Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

 

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz.

 

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavne propisane obrasce

Uz obvezne propisane obrasce, uz prijavu se dostavlja dokumentacija (preslike) kojom se potkrepljuju podaci iz prijave:

1. Akt o osnivanju dječjeg vrtića za koji se podnosi prijava (iz kojeg je vidljiv osnivač)

2. Rješenje za početak rada dječjeg vrtića Ureda državne uprave

3. Godišnji Plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2022./2023.

4. Ovjerene preslike stranica iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti:

a) Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu (izvadak iz objave u službenom glasilu)

b) Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu (izvadak iz objave u službenom glasilu)

c) Web poveznicu na službeno glasilo objave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu na stranici općine.

 

Pitanja i odgovori Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr za vrijeme trajanja Poziva. Sve obavijesti u svezi Poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda.

 

Više o Pozivu na možete pronaći ovdje: Poveznica

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno