Odluka o financiranju projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača u iznosu od gotovo 3,5 milijuna kuna

/ 1.9.2017. /

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o financiranju projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača” prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta . Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85% odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 3.489.043,95 kuna .

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u općini Pitomača, kroz postupke odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranjem i oporabom plastike, stakla, metala, biorazgradivog otpada povećat će se stopa recikliranja otpada kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini . Također, kroz brojne promidžbene aktivnosti informirat će se građani općine Pitomača o prednostima reciklaže po okoliš, njegovu zaštitu i očuvanje, a predviđenim informativno-obrazovnim aktivnostima educirat će se šira javnost s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti  te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom u svrhu poštivanja Hijerarhije gospodarenja otpadom . Uspostavom reciklažnog dvorišta osigurat će se priprema za ponovnu upotrebu na način da će dvorište biti opremljeno kontejnerom REUSE u koji će građani moći odložiti otpad koji se uz minimalne popravke i preglede može staviti ponovno u upotrebu .

Korisnik projekta je Općina Pitomača, a izradila ga je i pripremila VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno