Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2018. godini

/ 8.2.2018. /

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2018. godini poziva sve zainteresirane prihvatljive podnositelje zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018 . godini, usklađene s ciljevima Programa. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III . i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) . Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici .

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga . Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe .

Provedbeno razdoblje: za prihvatljive aktivnosti na projektu, prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do ožujka 2019., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018 . godini.

Iznos sufinanciranja podnositelja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

 • za jedinice lokalne samouprave iz I . i II. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine -20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I . skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge. Uz zahtjev se obvezno prilaže:

 • Dodatak A – Kontrolni obrazac
 • Dodatak B – Prijavni obrazac, cjelovito popunjen, potpisan i ovjeren pečatom

dostavljen u pisanom i elektronskom obliku (na CD-u), koji mora biti istovjetan

priloženom pisanom primjerku;

 • Dodatak C – Proračun projekta, detaljno i jasno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom

dostavljen u pisanom i elektronskom obliku (na CD-u), koji mora biti istovjetan

priloženom pisanom primjerku;

 • Presliku proračuna sa stavkom vlastitog udjela sufinanciranja (označiti stavku markerom) ili potpisanu i ovjerenu pečatom izjavu da će podnositelj osigurati sredstva

ukoliko projektni prijedlog bude odabran;

 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja objekta (najviše tri karakteristične fotografije).

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2018. godine. 

Na ovoj poveznici možete pronaći detaljne upute za prijavu, a za sva pitanja i podršku na raspolaganju Vam stoji Razvojna agencija VIDRA.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno