Obavijest korisnicima EU fondova (JLPRS, javne ustanove) – informiranje o programu Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021.-2027.

/ 24.1.2024. /

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske ľupanije koja je ujedno i regionalni koordinator za područje Virovitičko-podravske ľupanije, obavjeątava korisnike EU sredstava o odrľavanju informativne prezentacije o Programu Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021.-2027. putem online platforme Microsoft Teams, dana 29. siječnja 2024. godine s početkom u 12 sati.

Riječ je o jednom od ključnih instrumenata iz EU fondova za postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja putem prekogranične suradnje, a čiji je cilj partnerski rjeąavati zajedničke izazove te zajednički pronaći rjeąenja u područjima zdravlja, okoliąa, istraľivanja, obrazovanja, prometa, odrľive energije. Kroz ovaj suradnički pristup ľeli se smanjiti negativan utjecaj granica i promovirati druątveno-gospodarska kohezija Europske unije.

Regionalni koordinator, Razvojna agencija VIDRA će, temeljem svog bogatog dugogodiąnjeg iskustva u pripremi i provedbi prekograničnih projekata, prezentirati ključne informacije o prihvatljivosti programskog područja, prioritetima, posebnim ciljevima i ciljanim skupinama u nadolazećem razdoblju.

Link za spajanje na radionicu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgwZGE5YTktZWQ5Ni00ZTZmLTk5NzItMTA0MjEzMGNkMTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237b74dcd-d1ac-4093-ac9d-0e3b5947e6b1%22%2c%22Oid%22%3a%224f7712c5-0c69-4bfa-9ba5-d061e7a18521%22%7d

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno