Predstavljen Pravilnik MRRFEU o financijskim korekcijama u EU projektima

/ 24.10.2019. /

Dana 22. listopada 2019. godine u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije u sklopu koje se, između ostaloga, govorilo o nepravilnostima i financijskim korekcijama u EU projektima . Naime, novi Pravilnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financijskim korekcijama, verzija 5.1. VII./2019., predstavio je Ivan Ferenčević, viši savjetnik u Odjelu za pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu Razvojne agencije VIDRA . Zahvaljujući ovoj informativnoj aktivnosti, predstavnici korisnika EU sredstava imali su priliku upoznati se sa mogućim nepravilnostima u provedbi EU projekata te sankcijama koje prijete za povrede . Temelj za utvrđivanje nepravilnosti predstavlja postupanje koje je suprotno načelima ugrađenim u osnivačke ugovore Europske unije, odnosno Ugovor o funkcioniranju Europske unije (a koja su ugrađena i u ZJN 2016), što su sloboda kretanja robe, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti . Osnovica za određivanje nepravilnosti je procijenjena vrijednost nabave iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ukoliko ugovor o javnoj nabavi još nije sklopljen) ili vrijednost ugovora o javnoj nabavi (u slučaju da je sklopljen) .

Razvojna agencija VIDRA će nastaviti i u budućnosti, kao regionalni koordinator za Virovitičko-podravsku županiju, informirati korisnike sredstava Europske unije o pravilnom korištenju sredstava i postupcima javne nabave kao glavnom izazovu tijekom provedbe EU projekata .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno