IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Virovitičko-podravska županija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, pokrenula proces izrade Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine.

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za planiranje gospodarskog i društvenog razvoja županije. Ona će biti sredstvo koje će pomoći pri usmjeravanju razvojnih procesa u županiji za poboljšanje uvjeta za održivi razvoj, za povećanje konkurentnosti gospodarstva Županije, za razvoj ljudskih potencijala, za očuvanje kulturne baštine, za zaštitu okoliša te za postizanje više kvalitete života i zadovoljstva svih građana. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti županije, ovom će se strategijom utvrditi vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji predstavljaju ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Prateći dokument ŽRS VPŽ je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, priroriteta i mjera ŽRS VPŽ.

Izrada županijske razvojne strategije vodi se metodologijom participativnog pristupa partnerstva kroz Partnersko vijeće županije kojeg čine predstavnici javnog sektora (županije, gradova i općina, znanstvene i obrazovne institucije), privatnog sektora (poduzetnici, poljoprivrednici i njihova strukovna udruženja) i civilnog sektora (nevladine organizacije).

Županijsku razvojnu strategiju donosi Skupština županije u skladu s načelima partnerstva i prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća županije.

Faze izrade i provedbe Županijske razvojne strategije:

PODIJELI